شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ اگر فرمان دهد رهبر بتازيم اگر او خواهد از ما سر ببازيم اگر صبر و قرار از ما بخواهد بشينيم و بسوزيم و بسازيم
تسبیح دیجیتال
عطر ظهور
رتبه 0
0 برگزیده
328 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top