سفارش تبلیغ
صبا ویژن

عـطر ظهــور

آنکه تو را ندارد چه دارد و آنکه تو دارد چه ندارد؟

درد دل با بهترین...


میگـن خــوبی کـ از حــد بگــذرد نادان خیـال بــد کنـد ....

از حــد گذرونــدی کـ خیــال بــد کــردم !.

اگــه زمانــی کـ با گستاخــی تمــام تو روت وایستادم و #گناه کــردم

بجـای اینکه صبــوری کنی میــزدی تـو گوشــم این وضعـم نبـود ...

#یاصبور_و_یاشکور.


اگـه زمانــی کـ همــه منـو خــوب حساب میکـردن

و مــن تـو خفـا گنـاه میکردم فقط یه بار....

فقط یه بار آبرومــو میبـردی این وضعـم نبـود ....

#یا_ستار_العیوب.


اگـه زمانـی کـ همــه ازم تعریـف میکـردن

بجـای اینکـه #لبخنـد بزنـی و نگـام کنـی

#اخم میکـردی و میگفتـی این جــوری کـ فکـر میکنید نیست ....

من از وضعش با خبـرم؛ این اوضـاعم نبـود ....

#یارحیم_و_یاودود.


اگـه بهـم نمیگفتـی از مــادر بهـت مهـربون تـرم

با گناه انقــدر #بی_حیایی نمیکـردم و از محبتت

سواستفاده نمیکـردم ...

#یاغفور_و_یارحیم.


اگـه یه بار منـو نمیبخشیـدی ، اگـه یه بار ازم روتو

برمیگردونـدی انقــدر اشتباهاتمـو تکــرار نمیکــردم ....

#یارحمن_و_یارحیم...


بذار #درگوشی یـه چیـزی بگـم :

همــه ی اینارو میگـما ...

ولی طاقت ندارمـ باهام این کارارو کنـی ...

ببخـش بی ادب شـدم ...ببخـش انقـدر گستاخ شـدم

کـ از خوبیتـم اعتراض میکنم ...مـیدونم تقصیــر خـودمـه ...

ولـی زورم بـه‌ خــودم نمیرسـه ...من نمک نشناس نیستم ....

فقط خستـه شـدم ...

از خــودم ...

خودی کـ زورم #بهـش نمیرسـه ...

 + نوشته شده در پنج شنبه 95/10/2 ساعت 12:54 صبح توسط شهیده |  نظر


::